Cinsel Taciz Suçu Cinsel Tacizin Cezası Nitelikli Cinsel Taciz

Fikri içtima, bir kişinin aynı eylemiyle birden fazla suçun mağduru olması ve bu suçların birleşerek kişiye aynı anda işlenmiş olması durumunu ifade eder. Bu prensip, yargılama sürecinde faillerin işledikleri birden fazla suç için tek bir yargılama ile cezai sorumlulukların topluca değerlendirilmesini mümkün kılarken, ceza miktarının belirlenmesinde de etkili rol oynar. Türk Ceza Kanunu’nda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik cinsel taciz suçları ayrı maddeler altında değerlendirilir.

Fakat TCK 105/1’de düzenlenen suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde mağdurun şikayeti aranmaz. İnternet veya sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu TCK m.105/2-d maddesinde düzenlendiğinden takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesiyle meydana gelir. Örneğin, whatsapp üzerinden görüntülü arama esnasında mağdura yönelik “vücudun harika, seni arzuluyorum” şeklinde sözler sarf etmek cinsel taciz suçuna vücut verir.

Mağdura herhangi bir cinsel amaçlı fiziksel temas olması halinde TCK’nin 102. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde taciz; “tedirgin etme, rahatsız etme veya sıkıntı verme” şeklinde tanımlanmıştır. Bir davranışın taciz sayılabilmesi için ise bunun mağdur bakımından rahatsız edici boyutta olması gerekmektedir. Suç, serbest hareketli bir suç olması nedeniyle farklı şekillerde işlenebilir. Örneğin, bir kimsenin cinsel organını göstermesi, cinsel içerikli mesaj gönderilmesi, araçtan inen kadının eteğinin kaldırılması gibi hareketler cinsel taciz suçunu oluşturabilecektir.

Ancak, bu suç cinsel dokunulmazlığa yönelik işlendiği için, uzlaşmaya elverişli değildir. Şeklindeki gerekçeyle direnerek sanığın önceki hükümde olduğu gibi kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak suçundan cezalandırılmasına karar vermiştir. Cinsel yönden rahatsız edici söz, yazı, işaret veya her hangi bir davranışla işlenmesi mümkün olduğu için serbest hareketli bir suçtur. Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlı tutulmuştur.

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası (TCK 105. Madde)

105 ile ayrıca neticesi sebebiyle ağırlaşmış cinsel taciz suçu düzenlenmektedir. Cinsel taciz suçu, serbest hareketli bir suç olup sözlü, telefonla, internet üzerinden, gözle, el hareketleri ile vb. Sözle, beden diliyle veya her türlü iletişim aracıyla gerçekleştirilen, kişinin cinsel özgürlüğünü ihlal eden ve rızasına dayanmayan cinsel içerikli davranışlara cinsel taciz denmektedir. Sonuç olarak; taciz suçu vücut dokunulmazlığına karşı suçlar arasındadır. Tarafınıza taciz niteliğinde bir eylem gerçekleştirildiğinde yada tarafınız taciz suçlaması ile suçlanıyorsanız konusunda uzman bir ceza avukatından destek almak çok önemli olacaktır.

 • Bu düzenlemelerle suçun caydırıcılığı artırılmaya ve mağdurların haklarının korunması amaçlanmaya çalışılmaktadır.
 • Bu ve benzeri davranışlar cinsel taciz suçunu teşkil edebilir ve ortaya çıkan her olayın detaylarına göre değerlendirilebilir.
 • Bu itibarla Yerel Mahkemenin direnmeye konu kararının, sanığın zincirleme suç hükmü uygulanmaksızın cinsel taciz suçundan mahkumiyeti yerine, beraatine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.
 • Mağdurların seslerini duyurabilmeleri ve gerekli yasal yollara başvurabilmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve bireysel hakların korunmasını sağlar.
 • Davranışlar bölümlere ayrılabildiği oranda suç teşebbüse uygun hale gelmektedir.

Ayrıca cinsel taciz suçu ile birlikte müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları da oluşabilmektedir. Bu suçların TCK sistematiğinde Kişilere Karşı Suçlar başlığı altında “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” alt bölümünde düzenlenmesi eski kanundakinden farklı bir düzenlemedir. Nitekim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğünden önceki Ceza Kanunumuzda bu tür cinsel içerikli suçlar “topluma karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmekteydi. Bu durumdaki değişiklik, korunan hukuksal yararın “cinsel özgürlük” olduğu şeklindeki değişen görüşün etkisi olarak açıklanmaktadır. Cinsel taciz suçu bir kamu görevlisi tarafından, görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenirse hükmedilecek cezanın yarı oranda artırılması gerekir. Cinsel taciz suçu, makalenin konusu olup etraflıca izah edilecektir.

Bu kapsamda, kanunun belirlediği suçun üst sınırı göz önünde bulundurulur iken, ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmez. Mahkemelerin görevlerinin tespitinde suçun kanunda belirlenen ceza üst sınırı esas alınır. Dolayısıyla, cinsel taciz suçu işlendiğinde, davanın görüleceği mahkeme asliye ceza mahkemesi olacaktır. Cinsel taciz suçlarından mağdur olan bireyler, bu suçun işlenmesi halinde doğrudan asliye ceza mahkemelerine başvuru yapabileceklerdir. Mağdur veya şikayetçiler, adli süreçte haklarını savunmak ve gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak adına Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü hukuki yollara başvurabilirler. Her biri için belirlenen ceza, normal şartlardaki cinsel taciz suçu cezasının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Rızanın varlığı her somut olay ışığında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Davranışlar mağdurun vücuduna temas şeklinde ani işlenebileceği gibi devamlı nitelikte de olabilir. Mağdura karşı söz, davranış ya da yazı bu suçun oluşması için yeterlidir. 105 ile öngörülen cezanın üst sınırı bakımından bu suça ilişkin davalar Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir. Sanığın subuta eren suçunun bu şekilde kabul edilmesinden sonra, temyiz aşamasında yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 61.

 • Yine sanığın mağdura yönelik aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla gerçekleştirmiş olduğu cinsel amaçlı söz, yazı ve davranışlardan dolayı fail hakkında tek suçtan ceza verilir.
 • Hâkim davranışın cinsel amaçlı olup olmadığını somut olayın özelliğine göre takdir edecektir.
 • TCK m.105/2’de ise cinsel taciz suçunun nitelikli halleri sayılmıştır.
 • Örneğin 18 yaşından küçük çocuğa cinsel içerikli bir resim gönderilmesi durumunda, daha ağır cezayı gerektiren müstehcenlikten ceza verilir.
 • Dolayısıyla cinsel taciz suçu bakımından kısa süreli hapis cezasına hükmolunması halinde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmaktadır.
 • Buna göre kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

Cinsel taciz suçu, anlık olarak gelişen ve şüphesiz ki suç olarak değerlendirilen bir durumdur. Şahıslar arası telefon görüşmelerinde telefonda cinsel içerikli konuşmak, rıza dışı bir eylem olarak kabul edilip suç teşkil edebilir. Mağdurun geçerli ve özgür rızasının bulunması durumunda hukuka aykırılık yoktur. Ancak rıza, mağdur tarafından bilinçli ve ehil olduğu bir durumda verilmelidir; akıl hastalığı veya yaş küçüklüğü gibi ehliyeti etkileyen durumlar mevcut ise geçerli rıza söz konusu olamaz. Rızanın var olduğu somut olayın koşullarına ve delillere göre tespit edilecektir.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayetten Vazgeçme, Uzlaşma ve HAGB

Örnek olarak, Mağdureye ait telefon numarasını sanık A’dan alan sanık B’nin, mağdura cinsel taciz niteliğinde resimler göndermesi durumunda, sanık A’nın cinsel taciz suçuna yardım etmekten cezalandırılması gerekmektedir. Örneğin Kişinin, eşinden ayrıldığını bildiği bayanı arayıp istemediği halde arkadaşlık teklif etmesi şeklindeki eylemi cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır. Elle taciz, kişinin rızası olmaksızın başkasının vücuduna cinsel amaçlı temas etmesi ve bu yolla cinsel tatmin arayışında bulunmasıdır. Bu suçun failleri, mağdurun bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verdiği gibi, aynı zamanda cinsel dokunulmazlığını da ihlal eder.

Bu nedenle, bireylerin cinsel dokunulmazlığının korunması, toplum düzeninin ve adaletin sağlanması adına oldukça önemlidir. Cinsel taciz suçuyla ilgili cezai yaptırımlar Türk Ceza Kanununda açıkça belirtilmiştir. Suçun işlenmesi durumunda kanunlar çerçevesinde failin sorumluluğu ve cezası kesinleşir.

 • Çünkü dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması kanunda numerus clauses yani sınırlı sayıda belirtilmiştir.
 • Fikri içtima, bir kişinin aynı eylemiyle birden fazla suçun mağduru olması ve bu suçların birleşerek kişiye aynı anda işlenmiş olması durumunu ifade eder.
 • TCK 105/2 hükmü gereğinde işlenen suç sonucunda ifade edilen neticeye maruz kalındığı takdirde verilecek cezanın 1 yıldan az olması mümkün değildir.
 • İlgili maddenin ilk fıkrasına göre bir kişiyi cinsel amaçlı olan taciz eden kişinin cezalandırılacağı öngörülmüştür.
 • 105’te bulunan ‘Ahlak temizliğine aykırılık’ kavramı için kanunda bir açıklık bulunmamaktadır.

Mağdurlar genellikle taciz edilen ortamda kendilerini güvensiz ve rahatsız hissederler. Hem cinsel taciz hem de hakaret suçundan ötürü ceza verilmesi hukuka aykırı olacağından bozulması gerekecektir. Suçun nitelikli ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinin cezalandırılması şikayete tabi değildir.

Zincirleme Suç

çocuk taci̇zi̇nde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezası alması halinde memur olamayacaktır. Suçun bu nitelikli halinin TCK 225.maddesinde düzenlenen “Hayasızca Hareketler” kapsamındaki teşhircilikle aynı unsurları taşımaktadır. Ancak bu madde de teşhirciliğin aleni olması gerekirken, TCK 105/2-e kapsamında teşhirciliğin belli bir kişiye yönelik olması gerekmektedir.

Bir sanık, yargılama sonucunda cinsel taciz suçundan beraat edebilir. Beraat kararı, sanığın suçu işlemediğini ya da suçlamaların kanıtlanamadığını, böylece ceza verilemeyeceğini ifade eder. Cinsel taciz suçu, bireyin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen, onur, şeref ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir suç türüdür. Maddesine göre, cinsel amaçlarla kişinin bedenine dokunma veya cinsel içerikli sözler söyleme şeklinde gerçekleşir. Kişi eğer cinsel taciz eylemini teşvik için başkasını ikna eder, tacize yol açacak ortamları hazırlar veya cinsel tacizde bulunulması için aracı olursa, bu durumda yardım etme ya da azmettirme olarak tanımlanan suç ortaklığı söz konusu olur. Taksiren ya da başka etkilerle gerçekleştirilen eylemlerden ötürü ceza alınması mümkün değildir.

 • Maddesi uyarınca, belirli koşulların varlığı durumunda, mahkeme sanığın hakkında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı verebilir.
 • Eğer bu özellikler yoksa cinsel taciz yerine hakaret, tehdit veya kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi diğer suçlar söz konusu olabilir.
 • Mağdurların haklarını korumak ve suçlulara gerekli cezaların verilmesi, bu tür eylemlerin caydırıcılığını artırarak toplumsal düzenin sağlanmasında önemli bir role sahiptir.
 • Bu hallerin neler olduğuna suçun unsurlarını açıklarken değineceğimizden dolayı şimdi yalnızca verilecek olan ceza üzerinde duracağız.
 • Cinsel taciz suçuna bakmakla görevli mahkemeye asliye ceza mahkemeleridir.
 • Belli bir kişi hedef alınmadan yapılan teşhirler hayasızca hareket suçunu oluşturmaktadır.

Bu cezalar, suçun ciddiyeti, kamu düzeninin korunması ve mağdurun haklarının teminat altına alınması amacıyla belirlenmiştir. Suçun işleniş biçimine ve suçun özelliklerine göre cezaların uygulanma şekli farklılık gösterebilir. Cinsel taciz suçu, mağdurun kişilik haklarına ciddi bir şekilde saldırı oluşturmakta ve toplum düzenini bozucu etkilere sahip bir suçtur. Olay sebebiyle mağdur işinden, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa, cinsel tacizin cezası bir yıldan az olamayacaktır. Cinsel taciz suçu, vücuda dokunmaksızın cinsel davranışlar sergileme suretiyle işlenen ve mağduru cinsel yönden rahatsız eden suçtur.

Sosyal Medya Tacizi Nereye Şikayet Edilir?

Özetle, bir sanık hakkında cinsel taciz suçuyla ilgili beraat kararı verilmesi, kanuni düzenlemelere dayanır ve yargılamanın sonucunda suçun işlenip işlenmediğinin mahkeme tarafından değerlendirilmesini içerir. Cinsel taciz suçunu işleyen kişi; eğer ağırlaştırıcı bir neden yoksa ve mağdur tarafından şikayet edilmişse, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Eğer suç bir çocuğa karşı işlenmişse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir. Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen fakat cinsel bütünlüğüne zarar veren; söz, hareket ve davranışlardır. Bu söz hareket veya davranışların cinsel amaç taşıması gereklidir. Hangi olayın taciz hangi olayın taciz olmadığını anlamak bazen zor olabiliyor, her somut olayda ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Her yerde ve her konumda karşılaşılabilen bir istismar olması cinsel istismara karşı önlemler almanın zorluğunu göstermektedir. Cinsel istismar dışarıdan, tanınmayan kişilerden geldiğinde, kısmen içeriden-tanıdık kişilerden gelmesine oranla daha kolay başa çıkılır olmaktadır. Kurbanın ve failin birbirini tanıdığı durumlarda, toplumsal kodlar sebebiyle buna karşı koyabilmek, mücadele edebilmek ve bunu engelleyebilmek daha büyük zorluklarla karşılaşılabilmektedir. 18 yaşını doldurmamış küçüklere, cinsel taciz suçu işlemeleri nedeniyle ceza verilemez veyahut verilecek cezada indirilme gidilir. Cinsel taciz suçu, genel olarak uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir.

Cinsel Taciz suçu, bir bireyin vücut dokunulmazlığına karşı ihlal olmaksızın, bu bireyin cinsel amaçlı olarak rahatsız edilmesi davranışıdır. Söz konusu cinsel taciz suçunun cezası, 3 aydan başlamakta 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak hükmedilmiştir. Maddesinde düzenlenmiş bir suç olup cinsel suçlar içerisinde cezası itibariyle görece hafif kabul edilen suçlar arasındadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button